Posts Tagged tiếng Anh

Tiếng Anh quan trọng thế nào

Ngoài các bài viết về Business Analyst, phát triển sản phẩm công nghệ. Phúc muốn chia sẻ thêm về chủ đề phát triển bản thân vì đây chính là mục tiêu mình hướng đến.

Với việc xuất phát điểm thấp mình biết cần có những lộ trình và sự lựa chọn phù hợp để phát triển.

Như...

Phuc Nguyen

Most Viewed Posts

Join the community

error: Content is protected ! This content cannot be copied.