Business analyst là gì?

Business Analyst là người thực hiện những công việc cho phép sự thay đổi của tổ chức theo hướng tích cực thông qua việc tìm hiểu các nhu cầu thực tế tổ chức, phân tích, đề xuất các giải pháp mang lại giá trị cho các bên liên quan .
Phân tích nghiệp vụ là việc đưa ra những sang kiến thay đổi trong doanh nghiệp. Sáng kiến thay đổi đó có thể là ở tầm chiến lược (strategic), chiến thuật (Initiatives) hoặc hoạt động (Operational).
Phân tích nghiệp vụ có thể được được thực hiện trong phạm vi của một dự án hoặc trong suốt quá trình phát triển doanh nghiệp và cải tiến liên tục của một tổ chức, một doanh nghiệp. Phân tích nghiệp vụ cho phép xác định trạng thái của hiện tại, xác định trạng thái tương lai và xác định các hoạt động cần thiết để chuyển từ trạng thái hiện tại sang trạng thái tương lai (trạng thái tốt hơn nhé, là giúp doanh nghiêp phát triển).