Posts Tagged ui/ux
Tự học business analyst – Sự khác biệt giữa Wireframe, Mockup và Prototype mà Business analyst cần biết?

Tự học business analyst – Sự khác biệt giữa Wireframe, Mockup và Prototype mà Business analyst cần biết?

Hẳn nhiều bạn Business analyst sẽ hỏi khi nào thì gọi là wireframe, mockup và prototype? Nhìn vào yêu cầu tuyển dụng các đơn vị cũng có các yêu cầu về Business analyst biết thiết kế wireframe, mockup và prototype cũng như là các tools liên quan. Vậy tại sao các bạn Business analyst lại cần...

Most Viewed Posts

×
error: Content is protected !!